نعتِ شریف: شہنشاہ چھُو

کلام: تاریق بب آواز: شفی سوپوری