پیامِ مشرق: اقبال لاھوری : مے باقی: بیا که بلبل شوریده نغمه پرداز است‎

پیامِ مشرق: اقبال لاھوری : مے باقی: بیا که بلبل شوریده نغمه پرداز است‎

اقبال لاهوری‎ » پیام مشرق‎

بیا که بلبل شوریده نغمه پرداز است‎
عروس لاله سراپا کرشمه و ناز است‎
نوا ز پردهٔ غیب است ای مقام شناس‎
نه از گلوی غزل خوان نه از رگ ساز است‎
کسی که زخمه رساند به تار ساز حیات‎
ز من بگیر که آن بنده محرمراز است‎
مرا ز پردگیان جهان خبر دادند‎
ولی زبان نگشایم که چرخ کج باز است‎
سخن درشت مگو در طریق یاری کوش‎
که صحبت من و تو در جهان خدا ساز است‎
کجاست منزل این خاکدان تیره نهاد‎
که هر چه هست چو ریگ روان به پرواز است‎
تنم گلی ز خیابان جنت کشمیر‎
دل از حریم حجاز و نوا ز شیراز است‎

خاکیم و تند سیر مثال ستاره ایم‎ »
« خواجه ئی نیست که چون بنده پرستارش نیست